เจดีย์เขาล้างบาศก์


ตั้งอยู่เชิงเขาภูเขาวง เป็นสถานที่ที่ท่านขุนงาได้ก่อสร้างขึ้นในสมัยที่เริ่มจะก่อสร้างเมืองงา เจดีย์เขาล้างบาศก์เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะโบราณช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้แล้วเมื่อ ปี พ.ศ. 2539


View of Phang Nga town from the Chedi
Comments

Popular Posts